Regulamin szkoleń i sklepu internetowego Czas na progres sp. z o.o.

Miło Cię tu widzieć!
Nazywam się Dariusz Martynowicz.
Jestem nauczycielem, trenerem i prezesem Zarządu spółki Czas na progres sp. z o.o.
Mój sklep funkcjonuje w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przeze mnie na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: Czas na progres sp. z o.o., Pcim 9, 32-432 Pcim, NIP: 6812082273.
Poniżej znajdziesz regulamin, na podstawie którego dowiesz się wszystkiego o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy na moje szkolenia, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy oraz postępowaniu reklamacyjnym. W razie wątpliwości skontaktuj się ze mną poprzez e-mail: czasnaprogres@gmail.com
Pozdrawiam i życzę Ci satysfakcji z moich szkoleń i rozwoju zawodowego i osobistego!
Dariusz Martynowicz

§1 Definicje i postanowienia wstępne

 1. Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć: Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://store.czasnaprogres.pl Sprzedawca – Dariusz Martynowicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Czas na progres sp. z o.o. Szkolenie otwarte - szkolenie, konferencja, warsztat lub inne formy edukacyjne, które oferowane są publicznie poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej lub facebookowej Czas na progres.
 2. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych oraz szkoleń otwartych - stacjonarnych i on-line, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną.
 3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 4. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§2 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie.
 2. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail czasnaprogres@gmail.com. W reklamacji Kupujący podaje imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację. §3 Zgłoszenia, udział w szkoleniach
 3. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dostępność wolnych miejsc oraz przesłanie zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu w terminie określonym w ogłoszeniu lub ofercie szkolenia, a następnie otrzymanie potwierdzenia udziału ze strony Sprzedawcy.
 4. Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności: dane Kupującego (imię i nazwisko lub nazwa, adres, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej), dane Uczestnika/Uczestników szkolenia (jeśli są inne niż dane Kupującego), informacje pozwalające zidentyfikować szkolenie, na które dokonywane jest zgłoszenie (tytuł szkolenia, termin).
 5. Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z zawarciem umowy ze Sprzedawcą zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz oznacza akceptację jego postanowień.
 6. Potwierdzenie udziału w szkoleniu przekazywane jest Kupującemu i Uczestnikowi poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.

§4 Składanie zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

 2. wybrać produkt elektroniczny lub szkolenie otwarte będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”

 3. przejść do widoku koszyka,

 4. kliknąć w przycisk „Przejdź do płatności”,

 5. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia,

 6. zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,

 7. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”. §5 Ceny i warunki płatności

 8. Ceny szkoleń podawane są w złotych polskich i obejmują: udział w szkoleniu, niezbędne narzędzia i materiały szkoleniowe, zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz inne zgodne z ogłoszeniem o szkoleniu.

 9. Zobowiązanie dokonania płatności przez Kupującego następuje po przesłaniu zgłoszenia.

 10. Sprzedawca ma prawo uzależnić potwierdzenie udziału w od opłacenia całości kwoty przez Kupującego przed szkoleniem.

 11. Płatności można dokonać przy pomocy szybkich płatności (szybkim przelewem lub kartą) Przelewy 24, lub tradycyjnym przelewem na numer konta: 23 1140 2004 0000 3102 8032 5244 §6 Rezygnacja z uczestnictwa oraz zamiana Uczestników

 12. Rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa poprzez wysłanie przez Kupującego na adres poczty elektronicznej czasnaprogres@gmail.com wiadomości NAJPÓŹNIEJ DWA DNI PRZED SZKOLENIEM zawierającej w szczególności dane Kupującego (Uczestnika – adres e-mail, nazwa szkolenia oraz danych rachunku bankowego, na który powinny zostać przelane środki, jeśli dokonano płatności za szkolenie).

 13. Zwrot dokonanych wcześniej płatności za szkolenie oraz dochodzenie przez Sprzedawcę opłat za faktycznie poniesione koszty związane ze zgłoszeniem Uczestnika na szkolenie odbywają się według następujących zasad:

 14. Jeśli rezygnacji dokonano przynajmniej na 2 dni przed terminem szkolenia, Kupujący ma prawo do zwrotu całości kwoty. Jeśli rezygnacji dokonano później lub Kupujący nie wziął udziału w szkoleniu bez poinformowania Sprzedawcy, Sprzedawca ma prawo do zachowania całości wpłaconych wcześniej kwot oraz ma prawo dochodzenia od Kupującego opłaty za faktycznie poniesione przez Sprzedawcę koszty związane z planowanym udziałem Uczestnika w szkoleniu

 15. Kupujący ma prawo wskazać innych Uczestników szkolenia niż podani w zgłoszeniu. O takiej zmianie Kupujący informuje Sprzedawcę przed rozpoczęciem szkolenia. §7 Zmiany terminu szkolenia

 16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany terminu, miejsca i ceny szkolenia oraz prawo do odwołania szkolenia.

 17. W przypadku odwołania szkolenia przez Sprzedawcę zwraca on Kupującemu wpłatę w terminie do 7 dni od podania informacji o odwołaniu szkolenia.

 18. W przypadku zmiany terminu, miejsca lub ceny szkolenia, Kupującym przysługuje prawo do rezygnacji z udziału zgłoszonych przez niego Uczestników w szkoleniu oraz zwrot całości wniesionych przez nich wcześniejszych opłat. §8 Ochrona danych osobowych i wizerunku

 19. Zakłada się, że przesłanie zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Kupującego i Uczestnika/Uczestników zgody na przetwarzanie ich danych osobowych

 20. Uczestnik wyraża również zgodę na publikację jego wizerunku w formie zdjęć ze szkolenia na stronach internetowych Sprzedawcy.

 21. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Zamawiających jest Sprzedawca, który podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa służące ochronie poufności tych danych.

 22. Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych Kupujących i Uczestników szkoleń innym podmiotom bez zgody Kupującego.

 23. Inne zasady opisano szczegółowo w polityce prywatności spółki Czas na progres sp. z o.o. §9 Postanowienia końcowe

 24. Każdy uczestnik szkolenia jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed rozpoczęciem szkolenia.

 25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

 26. Organizator ma prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, jednak zmiany te nie mogą obejmować Zamawiających i Uczestników, których zgłoszenia na szkolenie dokonano przed wejściem w życie tych zmian.

 27. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2020 r.

Statut

Polityka prywatności

Zapraszamy do zapoznania się z polityką prywatności na naszej stronie. Możesz ją otworzyć w dowolnym momencie wybierając ikonkę info w pasku nawigacji, a klikając przycisk Polityka Prywatności. Polityka prywatności